Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) Hasta Hakları Kurulunu kurar ve Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.

2) Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. HBBS' de Hasta Hakları Birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.

3) Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.

4) Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.

5) ihtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.

6) Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.  

HASTA HAKLARI KURULU SEKRETARYASININ GÖREVLERİ:

1-HBBS üzerinden gelen başvuruları inceler. Eksik bulunan başvuruları sistem üzerinden iade eder.

2)  Kurul üyelerine toplantı günü ve saati hakkında bilgi verir.

3) Başvuruları Kurula sunar.

4)  Kurul kararını gerekçesiyle birlikte HBBS' ye kaydeder. Kararın yer aldığı kurul üyelerince imzalanmış formu tarayıcı vasıtasıyla sistemdeki ilgili başvuruya ekler. Sekreterya’ ya yapılan hasta haklarına ilişkin başvuruları HBBS' ye kaydeder.

Doküman ve Mevzuat

Doküman

icon_doc.jpgTeşkilat Şeması

adobe1_icon_pdf.jpg2017 Eğitim Verilen Kişi Listesi

Bilecik Sağlık Kurumları HBBS Kullanıcıları

Bilecik İli 2016 Yılı Hasta Hakları Başvuruları

adobe1_icon_pdf.jpg2016 Yılı Türkiye Genel Hasta Hakları Başvuru Sayısı

icon1_ppt.jpgHasta Hakları Nedir ?  (Eğitim slaytı)Mevzuat

adobe1_icon_pdf.jpg2016/22 Sayılı Öncelik Genelgesi

adobe1_icon_pdf.jpgHasta Hakları Uygulamaları Genelgesi

adobe1_icon_pdf.jpgHasta Hakları Yönetmeliği

adobe1_icon_pdf.jpgÖncelik Genelgesi

adobe1_icon_pdf.jpgHekim Seçme Yönergesi

25 Aralık 2017